Αξιολόγηση

weigh

Σύμβουλος άσκησης

ex2

Σύμβουλος διατροφής

simvoulos_diatrofis

Συνταγές Υγείας

0008360487w-1024x1280
Δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτελέσε 15% των μαθητών της Ε' τάξης 32 δημοτικών σχολείων από τους νομούς της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Το συγκεκριμένο ποσοστό κρίνεται αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού (Καμπίτσης & Χαραχούσου, 1999) και η επιλογή του πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της αναλογικά στρωσιγενούς δειγματοληψίας. Στις ακόλουθες γραμμές παρουσιάζονται συνοπτικά τόσο οι τρόποι αξιολόγησης των σωματομετρικών χαρακτηριστικών όσο και το σχετικό ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των συνηθειών άσκησης και διατροφής.