Αξιολόγηση

weigh

Σύμβουλος άσκησης

ex2

Σύμβουλος διατροφής

simvoulos_diatrofis

Συνταγές Υγείας

0008360487w-1024x1280
Ευρωπαϊκές στρατηγικές
Πράσινο βιβλίο, της 8ης Δεκεμβρίου 2005, με τίτλο «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων»
Με το πράσινο βιβλίο σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τη σωματική άσκηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να διευκολύνει τη συζήτηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την πρόληψη της παχυσαρκίας. Στόχος είναι κυρίως η επίτευξη της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη. Η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης αποτελούν τις κύριες αιτίες για νόσους που μπορούν να αποφευχθούν και πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη. Επίσης, η συνεχής αύξηση της παχυσαρκίας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 3ης Ιουνίου 2005 , καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης. Το Συμβούλιο υπογράμμισε εξάλλου τους πολυάριθμους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην παχυσαρκία. Για το λόγο αυτό ζήτησε τη χάραξη στρατηγικών για την κινητοποίηση των πολλαπλών ενδιαφερομένων μελών, καθώς και την ανάληψη δράσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του Πράσινου Βιβλίου από εδω.pdf_icon_1
 
Λευκή Bίβλος, της 30ής Μαΐου 2007, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία»
Στη Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή σκιαγραφεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική με σκοπό τη μείωση των προβλημάτων υγείας που οφείλονται στην κακή διατροφή. Η στρατηγική αυτή, η οποία επικεντρώνεται σε αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις, έχει ως στόχο να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο έτσι ώστε η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης να μην αποτελούν πλέον τις κύριες αιτίες ασθενειών που μπορούν να αποφευχθούν και πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη. Ο σκοπός της εν λόγω Λευκής Βίβλου είναι να καθορίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να συμβάλει στη μείωση των προβλημάτων υγείας λόγω της κακής διατροφής, του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας. Βασίζεται σε πρωτοβουλίες που ελήφθησαν πρόσφατα από την Επιτροπή, όπως το Πράσινο Βιβλίο με τίτλο «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων».

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Λευκής Βίβλου από εδώ.pdf_icon_1
 
Πλατφόρμα Δράσης της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Σωματική Άσκηση και την Υγεία
Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έθεσε επίσημα σε εφαρμογή την Πλατφόρμα Δράσης της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Σωματική Άσκηση και την Υγεία το Μάρτιο του 2005. Η δημιουργία της Πλατφόρμας είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση που αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έπεται συζητήσεων πολλών μηνών μεταξύ του οργανισμού και των διαφόρων ενδιαφερομένων για το πως πρέπει να αντιμετωπιστεί η "επιδημία" της παχυσαρκίας στην Ευρώπη.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής πλατφόρμας δράσης της Ε.Ε. από εδώ.pdf_icon_1
 
Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα & την Υγεία
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζοντας τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις του προβλήματος της παχυσαρκίας, ανέπτυξε μια παγκόσμια στρατηγική για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα & την Υγεία, η οποία ψηφίστηκε το Μάιο του 2004, από την 57η Συνέλευση του Οργανισμού, η οποία αντιπροσωπεύεται από τα 193 κράτη - μέλη και πιο συγκεκριμένα από τους αντίστοιχους Υπουργούς Υγείας.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής παγκοσμιας στρατηγικής από εδώ.pdf_icon_1
 
PorGrow (Policy Options for The Growing Challenge of Obesity): Ευρωπαϊκή έκθεση διερεύνησης στρατηγικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επιδημίας της παχυσαρκίας
Το PorGrow αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που έχει στόχο τη διερεύνηση των στρατηγικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επιδημίας της παχυσαρκίας. Διοργανώτρια χώρα υπήρξε η Αγγλία ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Φιλανδία. Σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνήσει, με τη λήψη συνεντεύξεων από ένα ευρύ φάσμα φορέων σε κάθε χώρα-μέλος του προγράμματος, μία σειρά από πιθανές στρατηγικές που μπορούν να καταπολεμήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πολυσύνθετο πρόβλημα της παχυσαρκίας τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτές τις στρατηγικές θα μπορέσουν τόσο οι χώρες-μέλη της ΕΕ όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσουν στο πρόβλημα της παχυσαρκίας που έχει πάρει επιδημικές τάσεις και στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα PorGrow διεκπεραιώθηκε στην Ελλάδα από την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του 6ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ως πρόγραμμα Νέας και Ανερχόμενης Επιστήμης και Τεχνολογίας (NEST-Insight Project).

Μπορείτε να δειτε το πλήρες κείμενο της ευρωπαϊκής έκθεσης του προγράμματος PorGrow από εδώ.pdf_icon_1
 
Τρόφιμα & Υγεία στην Ευρώπη: Μια νέα βάση για δράση
Το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη ενθαρρύνει και υποστηρίζει κράτη στο να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρμογή πλάνα δράσης για την ασφάλεια των τροφίμων και την αξία της υγιεινής διατροφής. Η έκδοση που ακολουθεί παρέχει ένα σημαντικό κομμάτι της υποστήριξης του συγκεκριμένου γραφείου στα ευρωπαϊκά κράτη και περιλαμβάνει σε βάθος ανάλυση ζητημάτων υγείας και παθήσεων που σχετίζονται με τη διατροφή και την υγεία καθώς και θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής έκδοσης του Περιφερειακού Γραφείου του Π.Ο.Υ. απο εδώ.pdf_icon_1
 
Διατροφή, σωματική δραστηριότητα & πρόληψη της παχυσαρκίας: Πρόσφατες εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας /Ευρωπαϊκή περιοχή.
Η Υπουργική συνάντηση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, οργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας/ Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από την 15η ως και τη 17η Νοεμβρίου 2006. Στόχος της συνάντησης να δώσει προτεραιότητα στο πρόβλημα της παχυσαρκίας, στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας και γενικότερα της πολιτικής υγείας, να προωθήσει και να εντατικοποιήσει τη δράση σε πολιτικό επίπεδο αλλά και να προωθήσει τη συνεργασία σε διεθνές και διατομεακό επίπεδο. Στη συνάντηση που συμμετείχαν εκπρόσωποι των 53 κρατών-μελών της περιοχής της Ευρώπης, εμπειρογνώμονες, παρατηρητές και εκπρόσωποι διεθνών και μη κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης παρουσιάστηκαν αποτελέσματα μελέτης με τίτλο: Διατροφή, σωματική δραστηριότητα & πρόληψη της παχυσαρκίας: Πρόσφατες εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας /Ευρωπαϊκή περιοχή.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέτης από εδώ.pdf_icon_1