Αξιολόγηση

weigh

Σύμβουλος άσκησης

ex2

Σύμβουλος διατροφής

simvoulos_diatrofis

Συνταγές Υγείας

0008360487w-1024x1280
Σχεδιασμός έρευνας
Η έρευνα υλοποιήθηκε σε τμήμα του σχολικού πληθυσμού της Δυτικής Θεσσαλίας και στόχο είχε την αξιολόγηση του δείκτη μάζας σώματος παράλληλα με τον έλεγχο των συνηθειών και γνώσεων των μαθητών σε θέματα διατροφής και άσκησης. Πιο συγκεκριμένα, 15% των μαθητών της Ε΄τάξης 32 δημοτικών σχολείων των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, συμμετείχαν σε μετρήσεις σωματικής μάζας και αναστήματος, συμπληρώνοντας παράλληλα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο το οποίο ανίχνευε τις διατροφικές συνήθειες και αξιολογούσε τις γνώσεις τους σε θέματα σχετικά με τη διατροφή και την άσκηση.
 
Δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτελέσε 15% των μαθητών της Ε' τάξης 32 δημοτικών σχολείων από τους νομούς της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Το συγκεκριμένο ποσοστό κρίνεται αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού (Καμπίτσης & Χαραχούσου, 1999) και η επιλογή του πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της αναλογικά στρωσιγενούς δειγματοληψίας. Στις ακόλουθες γραμμές παρουσιάζονται συνοπτικά τόσο οι τρόποι αξιολόγησης των σωματομετρικών χαρακτηριστικών όσο και το σχετικό ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των συνηθειών άσκησης και διατροφής.
 
Δοκιμασίες

Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιηθηκαν αφορούσαν στην αξιολόγηση της σωματικής μάζας και του αναστήματος, με απώτερο στόχο τον υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος, αλλά και στην καταγραφή των συνηθειών και γνώσεων των μαθητών σε θέματα άσκησης και διατροφής.

 
Αξιολόγηση Σωματικής Μάζας

swmatikh_maza

 
Αξιολόγηση Αναστήματος

anasthma

 
Αξιολόγηση συνηθειών φυσικής δραστηριότητας & υγιεινής διατροφής
Μετά την ολοκλήρωση των σωματομετρικών αξιολογήσεων οι μαθητές συμπλήρωσαν ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο με 27 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κλειστού και ανοιχτού τύπου οι οποίες αξιολογούσαν τις συνήθειες αλλά και γνώσεις των παιδιών σε θέματα άσκησης και διατροφής.
Μπορείτε να κατεβάσετε σε pdf το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συνηθειών άσκησης & διατροφής.
pdf_icon_1